Әдістемелік семинар / Методический семинар. Тема доклада: «Учебно-воспитательные мероприятия на трех языках»

Предмет: Другое
Категория материала: Конспекты
Автор:

Қазақстан Республикасы  Білім және Ғылым Министирлігінің

Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық Институты

Костанайский Государственный Педагогический Институт

Филология факультеті

Филологический факультет

 

 

 

 

Әдістемелік семинар / Методический семинар.

« Проблемы межкультурной коммуникации

 в обучении  студентов филологов»

 

Тема доклада:

«Учебно-воспитательные мероприятия на трех языках»

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: Бекбулатова

Айгуль Адамбековна

Учитель казахского языка и литературы

Гимназия имени А.М.Горького отдела образования г.Костанай

 

 

Костанай

Март2012г

Часто у родителей возникает вопрос: «Стоит ли обучать ребенка казахскому и английскому языку с первого класса?». Многие думают, что раннее начало изучения языка является непростительным усложнением содержания образования и «лишает ребенка детства». Однако опыт многих родителей говорит о том, что занятия казахским и иностранными языками с первого класса положительно влияют на знание родного казахского языка. Это развивает слух, дает понятие о звуковом разнообразии мира.

Трехъязычие – это необходимость, о которой говорил в своем послании глава нашего государства.Эту задачу мы должны решать с раннего детства. В этой связи я хочу привести слова Олжаса Сулейменова, который когда-то сказал: «Язык – не данность от отца и матери. Язык в своем тысячелетнем существовании перетерпел тысячи контактов, от этого стал ярче, богаче, и любой патриот своего языка должен стремиться к такому многообразию контактов».

Можно сказать, что любой патриот своего языка должен стремиться к тому, чтобы овладеть как можно большим количеством языков. Задачи, поставленные президентом о трехъязычии, являются актуальными именно в наше время: знать казахский язык,

русский и английский. Проблемы межкультурной коммуникации в обучении  учеников и студентов филологов встречаются.

Каждый учебный предмет имеет свою специфику использования тех или иных методов технологий обучения. На сегодняшний день курс казахского языка предлагает использование современных различных технологий в процессе обучения. В процессе коренной модернизации системы образования ведущее место принадлежит и иностранным языкам. Наряду с родным языком они призваны обеспечить формирование гармоничного овладения трехъязычием  Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев на 12 сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил: «Новое поколение казахстанцев должно быть по меньшей мере трехъязычным, свободно владеть казахским, русским и английским языками», отмечая, что в Европе среди выпускников школ и студентов давно стало нормой непринужденное общение на нескольких языках. Знание не менее трех языков является требованием времени.

Тәуелсіздік алған елімізде білім алудың озық технологиялары пайда болып, шәкірттерді білім нәрімен сусындатуда білікті мамандар, дарынды ұстаздар "білімді мыңды жығарын" өз ісімен дәлелдеп те үлгерді.

Көптілді білім беру — көп қырлы мәселе. Оның әр міндетін әр қырынан карастыру біздің колледж ұжымының алдында тұрған басты міндеттердің бірі. Бүгінгі таңда еліміздің Президенті Н.Назарбаев отандық білім берудің алдына жоғары талап қойып отыр. Білім беру бәсекеге қабілетті, жоғары сапалы болуының нәтижесінде қазақстандық мектептердің түлектері өз білімін шетелдік жоғары оқу орнында жалғастыра алатындай болуы қажет.

 Өйткені, заман талабына сай жеке тұлғаны көп мәдениеттілікке, бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырудың негізі, білім беруді жетілдірудің басым бағыттары болып табылады. Жалпы білім беретін орта мектеп, орта арнайы және жоғары білім беру жүйелеріне бағытталған қандай реформа болмасын ол мұғалім, оқытушы арқылы жүзеге асады.Сондықтан, білім берудің маңызды стратегиялық міндеті бір жағынан үздік қазақстандық білім дәстүрлерін сақтау болса, екінші жағынан мектеп бітірушілердің халықаралық біліктілік сапасын, лингвистикалық білімін жетілдіру, ең негізгісі мемлекеттік, ана тілі және шет тілдерін меңгеруді қамтамасыз ету болып табылады.

Мақал мен мәтелдің орысша және ағылшынша баламаларын тауып үйренетін оқушы санасында әп дегеннен-ақ, орыс тілі мен ағылшын тіліне бейімдеу қатар жүреді. Сөйтіп, оқушылар бір ғана ағылшын тілі емес, үш тілді қатар меңгеруіне мүмкіндік туып жатады. Әр жылдағы шәкірттер таңдаған ғылыми жобалар аудандық білім додасында оза шығып, облысқа жолдама алғаны өз алдына бірнеше рет республикалық сайыстардан жүлделі оралып жүргенін де білеміз. Ал, пән олимпиадасында қосқан жүйрігі облысқа мүдірмей өтіп, облыстық дода кезінде гимназия, лицей оқушыларымен талай рет тең түсіп келеді.

Жан-жақты таланты мен дарынын сынға алған оқушылар белгілі бір сатыдан өтіп, алға ұмтылады. Мысалы  А.М.Горький атындағы гимназиясында  менің 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа келе жатқан оқушыларым-Жанибекова Фарида, Шаяхметова Гүлжанат, Доненбаева  Әнел,Одинец Юлия, Хусаинова Анастасия, Глушкова Инесса, Коянбаева Дания  тәрбиелік шараларда оқушылардың қатысуымен сыныптан тыс шаралар қатарында сахналық қойылымдар қойылып, ағылшын,қазақ, орыс  тілдерінің үндесуіне әндер де шырқалды.

Ағылшын тілін үйретіп ғана қоймай, бала жанын түсінер бағбан бола білу, әр баланы өзімнің үйренушім деп қабылдау, оны түсіне білу-басты қағидам.

 Мен үшін "байланыс" сөзінің мағынасы терең. Мысалы, мектептен түлеп ұшқан шәкірттерім мен қазіргі алдымда отырған оқушыларды үнемі байланыстырып, өзара пікір алмастырып отырамын. Олай болса, ағылшын тілін білу-заман талабы.

Все народы и культуры мира сейчас стали намного ближе друг другу и желают полноценного общения. И такую роль в Казахстане играет русский язык. Русский язык как один из ключевых факторов формирования позитивного восприятия Казахстана в мировом сообществе продолжает быть средством межнационального общения между народами нашей Республики, инструментом диалога в международных организациях.  Составной и неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в гимназии является работа по формированию поликультурной личности, владеющей несколькими языками и способной легко интегрироваться в культуру других народов. Не подлежит сомнению и тот факт, что ребенок овладевает иностранным языком легче, чем взрослый. В первом классе у ребенка формируется учебная мотивация, он увлечен как внешними атрибутами школьной жизни, так и внутренним содержанием образовательного процесса. В этом возрасте формируется устойчивый интерес к изучаемым предметам, закладываются базовые представления о тех или иных отраслях знания, и это не мешает изучению других предметов. Ведь остальные школьные предметы взаимосвязаны. В современном мире знание английского языка может помочь с честью выйти из любой ситуации практически в любой точке земного шара и наверняка в тех 60 странах мира, где английский стал важнейшим языком бизнеса и общения. Знание английского языка поможет в жизни, на работе и на отдыхе. Как? Да очень просто. Английский язык признан международным, и поэтому именно его изучают многие.

Приоритетность государственного языка — основа полилингвального образования в Казахстане. Конституция Республики Казахстан закрепляет приоритетность казахского языка как основы полилингвального образования

Оно возникает из необходимости гармоничного взаимодействия родного языка, который определяет национальную принадлежность людей и других языков, в данном случае русского и иностранного /английского/ языков. Как гласит восточная мудрость: «Знание родного языка — ключ к сердцу народа». Великий Магжан говорил: «В языке нации, как в зеркале, отражаются его земля, история, быт, нравы и характер, если пошел на убыль язык нации — значит она стала вымирать» . В процессе коренной модернизации системы образования ведущее место принадлежит и иностранным языкам. Наряду с родным языком они призваны обеспечить формирование гармоничного овладения трехъязычием.

Мы учителя гимназии имени А.М.Горького Бекбулатова А.А учитель казахского языка и литературы,Мордач Т.Н. учитель русского языка и литературы, Шандецкая Н.Н. учитель английского языка являемся  авторами  и составителями мероприятия «Үш тілдің үндесуі»,«Триединство языков»,«Trinity of languages» посвященного празднования «20 летия Независимости Республики Казахстан»

Это открытое мероприятие провели в декабре 2012года  на параллели 10 «А»,10 «Б»,10 «В» классах. Какой же был успех и шквал эмоций у администрации,детей, учителей и просто гостей мероприятия,когда не только ученики гимназии и учителя говорили на разных языках, тем самым показываяхороший  пример учащимся. Стало традицией проводить учебно-воспитательные мероприятия на трех языках

Развивая речь на казахском, а  точнее на  государственном  языке учащихся, я развиваю  личность с лингвистическим сознанием. Учащиеся в повседневной учебной деятельности, реализуя свои знания на уроках казахского языка, они работают над текстами разных жанров: резюме, реклама, эссе, аннотация к тексту и мини-проекты. Владение трехъязычием позволяет учащимся глубже изучать всемирную историю, казахскую и зарубежную литературу, знакомиться с культурными ценностями других народов. Мне хочется предоставить результативность обучености казахского языка.

·        Городская интеллектуальная игра “АЗАМАТ” Iместо – Ласкутникова Анна 9 «А», Захарова Анна 9 «А»  1999 - 2000 у.год

·        Городская олимпиада по казахскому языку  cреди детей коренной национальности VІ место Альмагамбетов Асылбек 11«А» 1999 - 2000 у.год

·        ХХІ городская научно-практическая конференция Малой Академии Наук имени М.Ф. Журавлева . ІІ место Утеулина Гулдана  4 «В» класс Тема научной работы:“Қазақ ұлттық ойындарының пайдасы” 2005-2006 у.год

·        Городская олимпиада по казахскому языку ІІІ место Вороновский Илья 4 «Б» 2006-2007 у.год

·        Городская олимпиада по казахскому языку ІІ место Бугакова Дарья 6 «Г» 2007-2008 у.год

·        Городская олимпиада по казахскому языку ІІІ место Жевняк Карина 4 «В» 2007-2008 у.год

·        Городская олимпиада по казахскому языку ІІ место-Бугакова Дарья 7 «Г» ,V место-Сек Евгений 7 «Г» 2008-2009 у.год

·        І открытый конкурс на знания казахского языка на грант акима Костанайсой области  «Тіл шамшырақтары» ІІ место Стрижгаускайте Ангелина 7«Г»

7 «Г» 2008-2009у.г

·        І открытый конкурс на знания казахского языка на грант акима Костанайсой области «Тіл шамшырақтары», поощрительный приз-Сек Евгений 7 «Г» 2008-2009у.г

·        Городская олимпиада по казахскому языку ІІ место-Бугакова Дарья 8 «Г»,

ІІІ место-Сек Евгений 8 «Г»2009-2010 у.год

·        ІІІ открытый конкурс на знания казахского языка на грант акима Костанайсой области  «Тіл шамшырақтары» г.Костанай ІІІ место- Бугакова Дарья 8«Г» 2009-2010у.г

·        Городская олимпиада по казахскому языку ІІ место-Бугакова Дарья 9«Г»,

ІV место-Сек Евгений 9«Г»2010-2011 у.год

·        Областная олимпиада по казахскому языку І место-Бугакова Дарья 9«Г» 2010-2011 у.год

·        ІVоткрытый конкурс на знания казахского языка на грант акима Костанайсой области  «Тіл шамшырақтары» І место-Сек Евгений9«Г»2010-2011 у.год

·        Заключительный открытый конкурс на знания казахского языка на грант акима Костанайсой области  «Тіл шамшырақтары» поощрительный приз-Рововой Эдуард 6«В»класс

·        Городская олимпиада по казахскому языку ІІІместо-Рововой Эдуард 6«В»класс

·        Городская олимпиада по казахскому языку ІІІместо-Сек Евгений 10«В», ІV место- Бугакова Дарья10«В» 2011-2012 у.г

·        Областная олимпиада по казахскому языку ІІІместо-Сек Евгений 10«В» 2011-2012 у.г

·        Региональный конкурс «Тілдарыны-2011» Управление развитие языков по Костнайской области.(требование-казахский,русский, английский языки )

Гран-при «ТІЛ ДАРЫНЫ-2011» -Стрижгаускайте Ангелина10«В»2011-2012 у.г

·        Городская олимпиада по казахскому языку ІІІместо- Рововой Эдуард 7«В»класс, ІІ место-Войтова Анна 6 «Г» класс,ІІІ место-Сабитова Дарья 6 «Г» класс 2012-2013 у.г

·        Городская олимпиада по казахскому языку І место- Сек Евгений11«В», ІІ место-Бугакова Дарья 11«В»2012-2013 у.г

·        Областная олимпиада по казахскому языку І место- Сек Евгений11«В», ІІІ место-Бугакова Дарья 11«В»2012-2013 у.г

·        Республиканская олимпиада по казахскому языку ІІІместо-Сек Евгений11«В» 2012-2013 у.г 26.03.2013 город Тараз.

 

На базе Костанайский Государственный Педагогический Институт Филологического факультета, как центра в рамках взаимное сотрудничества проводимое сегодня методический совет на тему «Проблемы межкультурной коммуникации в обучении  студентов филологов»с участием учителей предметников школ, университетов, колледжей является большим общим делом.

Такие встречи дают возможность обменяться информацией с представителями образовательных структур города, задать вопросы по проблемам реализации полиязычного образования. Для учащихся неязыковых дисциплин проводятся обучающие занятия, кружки, факультативы. Это стимулирует преподавателей использовать трехъязычие  для того,чтобы решать проблемы межкультурной коммуникации в обучении  учащихся и в будущем студентов филологов преподаваемого ими предмета. Лингвотренажер расширяет творческие возможности учащихся, позволяет внедрять новые методики, активно вовлекать их в процесс обучения, тем самым, повышая его эффективность.

 

Стремление к трехъязычному образованию является самым перспективным и полностью соответствует тенденции в странах Европейского союза. Изучение нескольких языков поможет интеграции Казахстана в экономическую и культурную сферы мирового сообщества. Существует очень мудрое и актуальное в настоящее время изречение: чем на большем количестве языков вы говорите, тем больше раз вы человек. Владея языками, люди способны понимать друг друга, сотрудничать и взаимодействовать. Спасибо за внимание.

Тип материала: Документ Microsoft Word (docx)
Размер: 28.7 Kb
Количество скачиваний: 5
Просмотров: 66

Похожие материалы